16. Kazne

16. Kazne
 
16.1 Opomena se može dati :

a)  za prekršaje i slične povrede pravila prema protivniku (5 :5 i 8 :2) koji ne potpadaju u kategoriju « progresivnog kažnjavanja » o Pravilu 8 :3

Opomena se mora dati :

 b)  za prekršaje koji se progresivno kažnjavaju (8 :3)
d)  za nesportsko ponašančje igrača ili službenog predstavnika (8 :4)

KOMENTAR :

Jednom se igraču može izreći samo jedna opomena, a momčad ne može biti opomenuta više od tri puta.
Igrač koji je bio isključen na 2 minute kazne više ne može biti opomenut.
Službenim osobama jedne ekipe može se izreći samo jedna opomena.


16.2 Sudac izvješćuje igrača ili službenu osobu koja je počinila prekršaj, kao i zapisničara/mjeritelja vremena, o dodijeljenoj opomeni podizanjem žutog kartona (« žuti karton » je dimenzija oko 9x12 cm).

ISKLJUČENJE NA VREMENSKU KAZNU 2 MINUTE


16.3 Isključenje na 2 minute mora se dosuditi :

a)      za pogrešnu zamjenu igrača ili ulazak prekobrojnog igrača u igralište (4 :5-6)
b)  za ponovljene prekršaje koji se progresivno kažnjavaju (8 :3)
c)  za ponovljeno nesportsko ponašanje igrača na igralištu ili izvan njega(8 :4)
d)  za nesportsko ponašanje nekog od službenih osoba nakon što je jedan od njih već bio opomenut, sukladno pravilu 8:4 i 16:1c, vidi pravilo 16:1 komentar
e)  za nesportsko ponašanje za koje se procjenjuje da je potrebno odmah dosuditi isključenje na 2 minute u svakom slučaju (8:4, objašnjenje 5:3); vidi također i komentar pravila 16:3
f)  kao posljedica diskvalifikacije igrača ili službene osobe (16:8, 2staavak, vidi i 16:14b)
g)  za nesportsko ponašanje igrača prije znaka za nastavak utakmice, nakon što mu je upravo bilo dosuđeno isključenje na 2 minute (16:12a).

 KOMENTAR


Usprkos naodima b, c i d, koji generalno navode da se isključenje na 2 minute dosuđuje u slučaju ponovljenog prekršaja, suci mogu procijeniti zahtjeva li pojedini slučaj takvog prekršaja odmah izricanje vremenske kazne od 2 minute, i u slučaju kada igrač prije toga nije bio opomenut i momčad jošnije sakupila tri opomene. Isto tako, službena osoba može biti kažnjene na varemensku kaznu 2 minute premda nitko od službenih osoba nije prethodno bio opomenut.
Kada se jednoj od službenih osoba dosudi vremenska kazna od 2 minute sukladno Pravilu 16 :3b, službenoj osobi dopušteno je da i dalje obavlja svoju funkciju u prostoru za zamjene ; ali momčad se na terenu mora smanjiti za jednog igrača u trajanju od 2 minute.Sluužbene osobe jedne momčadi mogu dobiti samo jednu kaznu isključenje na 2 minute.


16.4 Nakon što je dosudio timae-out, sudac mora jasnoč kažnjenom igračuč i zapisničaru/mjeritelju vremena jasno pokazati da ga kažnjava isključenjem na vremensku kaznu od 2 minute propisanim znakom – uzdignutom rukom i podignuta dva prsta (znak br. 14).

16.5 Vremenska se kazna uvijek odnosi na vrijeme trajanja igre od 2 minute : treće isključenje istoga igrača povlači njegovu diskvalifikaciju (16 :6f)

Isključenom igraču nije dopušteno sudjeljovanje u igri za trajanja kazne, niti smije ući u igralište kao zamjena.

Vrijeme isključenja počinje se mjeriti nakon zvižduka za nastavak igre.

Ako vrijeme isključenja igrača u trenutku završetka 1. poluvremena nije isteklo, prenosi se u drugo poluvrijeme. Isto vrijedi i za produžetke. Ukoliko vremenska kazna nije istekla prije završetka produžetaka, a utakmica se mora odluiti izvođenjem sedmeraca, isto znači da navedenom igraču nije dopušteno izvoditi sedmerce sukladno komentaru pravila2:2.

 

DISKVALIFIKACIJA
 
16.6 Diskvalifikacija se mora dosuditi :

a)      zbog nesportskog ponašanja bilo kojeod službenih osoba jedne momčadi, nakon što je jedna od njih već prije bila opomenuta i kažnjene isključenjem na 2 minute po Pavilima 8:4, 16:1c i 16:3d

b)      zbog prekršaja koji ugrožava protivnikovo zdravlje (8:5), zbog grubog nesportskog ponašanja igrača ili službene osobe na igralištu ili izvan njega (8:6, objašnjenje br.6) i u posebnim slučajevima iznimnog ili ponovljenog nesportskog ponašanja kada se odluka o pobjedniku donosi izvođenjem sedmeraca (komentar pravila 2:2 i 16:13);

c)       zbog fizičkog obračunavanja igrača izvan vremena trajanja igre, prije početka utakmice ili tijekom poluvremena (8:7; 16:13b,d9;

d)      zbog fizičkog obračunavanja službene osobe (8:7);

e)      zbog trećeg isključenja istog igrača na 2 minute.

 
16.7 Nakon što dosude time-out, suci moraju jasno pokazati diskvalifikaciju igraču ili službenoj osobi koja je počinila prekršaj i zapisničaru/mjeritelju bremena, dizanjem crvenog kartona (znak br. 13 ; « crveni karton » je dimenzija oko 9x12 cm).


16.8 Diskvalifikacija igrača ili službene osobe vrijedi uvijek do kraja preostalog vremena igre. Igrač ili službena osoba mora odmah napustiti igralište i prostor za zamjenu igrača. Nakon napuštanja terena, igraču ili službenoj osobi nije dopušteno na bilo koji način utjecati na ekipu.

Diskvalifikacija igrača ili službene osobe, na igralištu ili izvan njega, za trajanja igre, uvijek povlači za sobom isključenje na 2 minute za ekipu. To podrazumijeva da se momčad smanjuje za jednog igrača u polju (16:3f). Međutim, smanjenje ekie u polju trajat će 4 minute ukoliko je igrač bio diskvalificiran u situaciji navedenoj u Pravilu 16:12b-d.

Diskvalifikacija smanjuje broj igrača ili službenih osoba koje su na raspolaganju ekipi ( osim u slučaju navedenom u 16:14b). Ekipi je međutim dopušteno povećati broj igrača u polju nakon što je isteklo vrijeme kazne  od 2 minute.

Diskvalifikacija se, u načelu, odnosi samo na ostatak vremena utakmice uč kojoj je dodijeljena. Ona je sudačka odluka na osnovi njihova sagledavanja činjenica. Diskvalifikacija ne bi trebala za sobom povlačiti naknadno kažnjavanje poslije utakmice, osim u slučaju kada je dosuđena kao posljedica fizičkog obračunavanja (16:6d-e) ili grubog nesportskog ponašanja igrača ili službene osobe (16:6c) i potpada pod kategoriju a), d) ili g) u objašnjenjima, br. 6. Takva diskvalifikacija mora se obarazložiti u zapisniku utakmice (17:10).


ISKLJUČENJE DO KRAJA UTAKMICE

 

16.9 Isključenje do kraja utakmice mora se dosuditi:
kada se igrač fizički obračunava (definirano u Pravilu 8:7) za vrijeme trajanja igre (vidi Pravilo 16:13, član 1 i Praavilo 2:6) na igralištu ili izvan njega.

16.10 Nakon dosuđenog time-outa suci moraju jasno pokazati isljučenje igraču koji je počinio prekršaj i zapisničaru/mjeritelju vremena, propisanim znakom – sudac prekriži ruke iznad glave (znak br. 15).

16.11 Zbog Isključenje se uvijek odnosi na preostalo vrijeme trajanja igre, i momčad mora nastaviti igru sa jednim igračem manje na igralištu. Ukoliko je igraču dosueno isključenje do kraja utakmice dok je odsluživao prethodno dodijeljeno isključenje na 2 minute (ili mu je upravo dosuđeno) ili je prouzročio redukciju svoje momčadi za jednog igrača na 2 minute sukladno pravilu 16:12, tada se takvo isključenje ili redukcija uključuje u isključenje do kraja utakmice. To znači da je jedina preostala redukcija ona koja se odnosi na isključenje do kraja utakmice.
Isključeni igrač ne smije se zamijeniti i mora odmah napustiti polje za igru i prostor za zamjene. Nakon odlaska, nije mu dopušteno na bilo koji način utjecati na ekipu.
Suci moraju obrazložiti isključenje do kraja utakmice igrača  u zapisniku utakmice, radi daljnjeg postupanja ovlaštenih tijela (17:10).

 

VIŠE POVREDA PRAVILA U ISTOJ SITUACIJI

 
16.12 Ako igrač ili službena osoba počini više povreda pravila istovremeno ili u nizu prije nego je utakmica nastavljena, a ti prekršaji zahtjevaju drugačije kazne, tada se, u načelu, dosuđuje samo najteža kazna. Ovo se uvijek odnosi u slučaju prekršaja koje tretiramo kao fizičko obračunavanje.
Ipak, postoje iznimke, kad momčad nastavlja igrati sasmanjenim brojem igrača u polju u vremenu od 4 minute:

a)  ako se igrač kojem je upravo dosuđena vremenska kazna na 2 minute nakon toga nesportski ponaša prije nastavka igre, tada se tom igraču dosuđuju dodatne 2 minute isključenja (16:3g) (ako je dodatno isključenje na 2 minute igraču treće isključenje, igrač se diskvalificira)
b)  ako se igrač kojem je upravo izrečena diskvalifikacija (izravno ili kao treće isključenje) nesportski ponaša prije nastavka igre, momčad se tada dodatno kažnjava, pa će nastaviti igru s igračem manje u polju za 4 minute (16:8 stavak 2)
c)  ako se igrač kojemu je upravo izrečena vremenska kazna na 2 minute grubo nesportski ponašao prije nego je igra nastavljena, igrač se diskvalificira (16:6c); ova kombinirana kazna za posljedicu ima redukciju u polju za igru u trajanju od 4 minute (16:8 stavaj 2)
d)   ako se igrač kojemu je upravo izrečena diskvalifikacija (izravno ili kao treće isključenje) grubo nesportski ponaša prije nastavka igre, momčad se dopunski kažnjava i nastavit će igru s igračem manje u vremenu od 4 minute.

16.13 Situacije opisane u Pravilima 16:1, 16:3, 16:6 i 16:9 generalno uključuju nasrtanje tijekom trajanja igre. Ova se pravila odnose na „vrijeme igre“ uključujući produžetke, time-out, poluvrijeme iodmore tijekom produžetaka kao i sukladno komentaru pravila 2:2, suci moraju uzeti u obzir da vremenska kazna u tim situacijama nema smisla; svi slučajevi grubog ili ponovljenog nesportskog ponašanja za posljedicu moraju imati isključenje iz daljnjeg tijeka sudjelovanja u proceduri iz komentara pravila 2:2.

PREKRŠAJI IZVAN VREMENA TRAJANJA IGRE

16.14  Nesportsko onašanje, grubo nesportsko ponašanje ili fizičko obračunavanje od strane igrača ili službene osobe koje se dogodilo tijekom utakmice ali izvan vremena igre mora se kazniti na sljedeći način:

PRIJE POČETKA IGRE:

a)   daje se opomena u slučaju nesportskog ponašanja (16:1c)
b)   daje se diskvalifikacija u slučaju grubog nesportskog ponašanja ili fizičkog obračuna (16:6d-f) ali se ekipi dopušta započeti igru sa 12 igrača i 4 službene osobe


TIJEKOM POLUVREMENA:

a)   daje se opomena u slučaju nesportskog ponašanja (16:1c),daje de diskavalifikacija igraču ili službenoj osobi u slučaju ponovljenog ili grubog nesportskog ponašanja ili fizičkog obračuna ali se momčadi dopušta započeti igru sa 14 igrača i 4 službene osobe; Pravilo 16:8 stavak 2 primjenjuje se samo za prekršaje tijekom trajanja igre, stoga diskvalifikacija ne podrazumijeva i smanjenje broja igrača u polju za 2 minute;

b) Ovakvo kažnjavanje za prekršaje prije početka igre mogu se primijeniti bilo kada tijekom trajanja igre, kada se uoč da je osova koje je skrivila prekršaj sudionik utakmice, a ta činjenicanije bila poznata u vrijeme događanja incidenta.

POSLIJE ZAVRŠETKA IGRE:

a)   pisano izvješće

                                                                                                                                      17. Suci >>>

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
How to get Bookmakers Bonus - articles.
BIGTheme.net - Theme Catalog